محل تبلیغات شما

آی پلیمرنام کالا تولید کننده نوع قرارداد عرضه (تن) قیمت پایه عرضه تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایانی پایین ترین بالاترین
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 1,000 339,526 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 28 297,725 56 28 317,407 315,813 319,000
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 110 332,235 22 22 332,235 332,235 332,235
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 660 332,235 616 616 332,235 332,235 332,235
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 332,235 44 44 332,235 332,235 332,235
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 990 332,235 1,210 990 347,638 340,239 363,899
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 110 353,622 176 110 386,601 381,669 393,999
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 110 338,554 220 110 355,444 348,999 363,999
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 660 332,235 506 484 332,235 332,235 332,235
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 0 332,235 22 22 332,235 332,235 332,235
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 105 332,235 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند نقدی 580 332,235 220 220 332,235 332,235 332,235
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 110 339,526 286 110 349,608 348,779 349,899
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 110 348,032 110 110 348,032 348,032 348,032
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 210 332,235 126 126 332,235 332,235 332,235
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی 168 332,235 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 84 347,303 42 42 347,303 347,303 347,303
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 0 332,235 21 21 332,235 332,235 332,235
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 210 332,235 126 126 332,235 332,235 332,235
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 105 313,522 84 84 313,522 313,522 313,522
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 210 332,235 231 210 332,235 332,235 332,235
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 168 339,526 168 168 339,526 339,526 339,526
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 1,100 312,558 1,738 1,100 355,331 353,689 358,999
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 1,200 312,558 1,920 1,200 368,461 367,690 368,889
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 326.25 312,558 630.75 326.25 361,062 356,889 367,999
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 714 312,558 1,155 714 360,425 358,899 361,239
پلی پروپیلن نساجی HP510L پتروشیمی شازند نقدی 100 297,725 260 100 313,122 312,813 314,000
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 1,200 297,725 1,680 1,200 314,002 312,279 316,889
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 0 297,725 96 96 297,725 297,725 297,725
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 960 297,725 864 864 297,725 297,725 297,725
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 1,298 297,725 1,716 1,298 327,477 325,789 330,780
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 960 297,725 1,536 960 332,699 328,813 335,339
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند نقدی 0 324,458 260 0 324,904 324,458 328,468
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پتروشیمی رجال نقدی 217.5 297,725 348 217.5 317,510 315,219 320,129
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 326.25 297,725 761.25 326.25 321,723 320,320 325,999
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 326.25 297,725 783 326.25 324,891 323,999 325,000
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 820 297,725 1,100 820 313,711 312,813 3,813
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 330 297,725 506 330 313,441 311,589 315,579
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 440 297,725 990 440 335,242 332,899 340,340
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 315 297,725 567 315 314,579 313,000 315,317
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 315 297,725 651 315 314,359 310,241 316,999
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 315 297,725 630 315 332,665 331,890 334,200

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد عرضه (تن) قیمت پایه عرضه تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایانی پایین ترین بالاترین
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 396 360,531 506 396 374,993 362,999 399,888
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 500 358,580 130 110 358,580 358,580 358,580
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 0 358,580 20 20 358,580 358,580 358,580
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 0 358,580 40 40 358,580 358,580 358,580
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 330,730 484 484 330,730 330,730 330,730
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 2,000 330,730 1,160 1,120 330,730 330,730 330,730
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 1,000 330,730 780 540 330,730 330,730 330,730
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 0 330,730 132 132 330,730 330,730 330,730
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 330,730 220 220 330,730 330,730 330,730
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 495 330,730 132 132 330,730 330,730 330,730
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 2,508 330,730 1,210 704 330,730 330,730 330,730
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 1,496 330,730 792 440 330,730 330,730 330,730
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 0 330,730 40 40 330,730 330,730 330,730
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 1,100 330,730 40 0
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 500 365,543 160 160 365,543 365,543 365,543

پلی وینیل کلراید امولسیون  (EPVC)
EM2070 هانوا کره جنوبی - ریال
EM3090 هانوا کره جنوبی - ریال
PB1202 موجود ال جی کره جنوبی  - ریال
PB1302 موجود ال جی کره جنوبی  - ریال
701E سابیک عربستان - ریال
702E سابیک عربستان - ریال
741E سابیک عربستان - ریال
E7244 پتروشیمی اروند  - ریال
  پی وی سی سوسپانسیون (PVC)
PVC-S-57 کف پتروشیمی آبادان  - ریال
PVC-S-57(LS-70) ال جی کره  - ریال
PVC-S-57(p-700) هانوا کره جنوبی - ریال
PVC-S-60 پتروشیمی بندر امام - ریال
PVC-S-60 کف پتروشیمی بندر امام - ریال
PVC-S-65 کف پتروشیمی اروند  38,500 ریال
PVC-S-65 کف پتروشیمی بندر امام 39,500 ریال
PVC-S-65 کف پتروشیمی غدیر 39,000 ریال
PVC-S-6558 پتروشیمی بندر امام - ریال
PVC-S-6532 پتروشیمی اروند  - ریال
PVC-S-6532 پتروشیمی اروند  - ریال
PVC-S-70 پتروشیمی آبادان  - ریال
PVC-S-70 پتروشیمی بندر امام - ریال
PVC-S-70 پتروشیمی بندر امام - ریال
PVC-S-70 پتروشیمی اروند  - ریال
PVC-S-70 پتروشیمی بندر امام - ریال
  پی ای تی  (PET)
PET-BG781 موجود پتروشیمی تندگویان  44,200 ریال
PET-BG785 موجود پتروشیمی تندگویان  44,000 ریال
PET-BG821 موجود پتروشیمی تندگویان  46,200 ریال
PET-BG825 موجود پتروشیمی تندگویان  44,000 ریال

    پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 
LLDPE-0209AA موجود پتروشیمی امیرکبیر 47,800 ریال
LLDPE-0209AA موجود پتروشیمی اراک (شازند) 47,200 ریال
LLDPE-0209KJ موجود پتروشیمی اراک (شازند) 48,000 ریال
LLDPE-0209AA پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-0209 KJ پتروشیمی تبریز - ریال
LLDPE-3304 پتروشیمی هانوا کره - ریال
LLDPE-220KJ پتروشیمی تبریز - ریال
    پلی اتیلن سبک (LDPE) 
LDPE-020 موجود پتروشیمی بندر امام 50,500 ریال
LDPE-0075 موجود پتروشیمی بندر امام 51,000 ریال
LDPE-0190 موجود پتروشیمی آریاساسول 51,000 ریال
LDPE-2420H موجود پتروشیمی امیر کبیر 50,700 ریال
LDPE-2420D موجود پتروشیمی امیر کبیر 54,500 ریال
LDPE2004TC37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE2004TX37 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-1922T پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2100 موجود پتروشیمی لاله 54,700 ریال
LDPE-2101 پتروشیمی لاله - ریال
LDPE-2102  موجود پتروشیمی لاله 50,800 ریال
    پلی اتیلن سنگین  (HDPE) 
HDPE-BL-3 موجود پتروشیمی جم 43,800 ریال
HDPE-BL-3 موجود پتروشیمی مارون 44,000 ریال
HDPE-BL-3 موجود پتروشیمی کرمانشاه(باختر) 43,800 ریال
HDPE-0035 موجود پتروشیمی بندر امام 43,500 ریال
HDPE-EX5 موجود پتروشیمی مارون 44,500 ریال
HDPE-EX5 موجود پتروشیمی کرمانشاه(باختر) 44,000 ریال
HDPE-EX5 موجود پتروشیمی جم 44,200 ریال
HDPE-EX5 موجود پترو شیمی امیر کبیر - ریال
HDPE-F7000 موجود پتروشیمی مهر 45,500 ریال
HDPE-F7000 موجود پتروشیمی ایلام 45,100 ریال
HDPE-52505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-525 موجود پتروشیمی جم 43,400 ریال
HDPE-HI-500 موجود پتروشیمی بندر امام 43,000 ریال
HDPE-2200J موجود پتروشیمی ایلام 60,000 ریال
HDPE-60505 پتروشیمی جم - ریال
HDPE-60507U پتروشیمی جم - ریال
HDPE-I3  پتروشیمی کرمانشاه(باختر) - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی کرمانشاه(باختر) - ریال
HDPE-I4  پتروشیمی امیرکبیر - ریال
HDPE-5620 EA پتروشیمی اراک - ریال
HDPE-5030 EA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-5030 SA پتروشیمی تبریز - ریال
HDPE-3840 موجود پتروشیمی تبریز 46,200 ریال
HDPE-PE100 کف پتروشیمی مارون - ریال
HDPE-PE100 موجود پتروشیمی مارون 54,500 ریال
HDPE-HE3490-LS(PE100) بروج - ریال
HDPE-6001(PE100) سابیک - ریال
HDPE-XS 10 B (PE100) توتال - ریال
HDPE-EX3 موجود پتروشیمی امیرکبیر  53,000 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی امیرکبیر  - ریال
HDPE-EX3 موجود پتروشیمی اراک(شازند) 52,800 ریال
HDPE-EX3 کف پتروشیمی اراک(شازند) - ریال
HDPE-EX3(CRP100) کف پتروشیمی جم - ریال

       پلی پروپیلن هموپلیمر (PPH)
PP-C30S موجود پتروشیمی مارون 54,200 ریال
PP-C30G موجود پتروشیمی مارون - ریال
PP-V30S موجود پتروشیمی مارون 65,000 ریال
PP-V30G پتروشیمی مارون - ریال
PP-Z30S موجود پتروشیمی مارون 49,600 ریال
PP-Z30G موجود پتروشیمی مارون 48,800 ریال
PP-552R پتروشیمی مارون - ریال
PP-525J پتروشیمی  مارون - ریال
PP-525J موجود پتروشیمی نوید زرشیمی 51,000 ریال
PP-HP502P پتروشیمی جم - ریال
PP-552R موجود پتروشیمی جم 49,700 ریال
PP-HP550J پتروشیمی جم - ریال
PP-HP550J نویدزرشیمی - ریال
PP-HP510 L نویدزرشیمی - ریال
PP-552R موجود پتروشیمی اراک(شازند) - ریال
PP-HP550J پتروشیمی اراک(شازند) - ریال
PP-1102k پتروشیمی رجال - ریال
PP-DY0250 پترو شیمی  پلی نار - ریال
      پلی پروپیلن کوپلیمر (PPC)
PP-M1600 ال جی کره - ریال
PP-J740 موجود هیوسانگ کره - ریال
PP-BJ750 سامسونگ توتال - ریال
PP-548R موجود پلی پروپیلن جم 49,000 ریال
PP-R-40 پتروشیمی اراک(شازند) - ریال
PP-R-40 موجود پتروشیمی مارون 51,000 ریال
PP-RP340 R  موجود پلی پروپیلن جم - ریال
PP-RP340N پلی پروپیلن جم - ریال
pp-j550s پتروشیمی هنام  - ریال
pp-j560s پتروشیمی هنام  - ریال
PP-440 L موجود پلی پروپیلن جم 49,000 ریال
PP-440 G موجود پلی پروپیلن جم 49,200 ریال
      پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر (PPRC) 
PP-R60 موجود پتروشیمی اراک(شازند) - ریال
PP-R200P هیوسانگ کره - ریال
PP-ZR230(5416) نویدزرشیمی - ریال
PP-MR230C پتروشیمی مارون - ریال
PP-RP2400 KIPC کره - ریال
PP-332C موجود نویدزرشیمی 64,000 ریال
PP-332L موجود نویدزرشیمی 47,000 ریال
PP-RG 3212E پتروشیمی رجال - ریال

     پلی استایرن معمولی (GPPS)
GPPS-1540 موجود پتروشیمی تبریز 59,900 ریال
GPPS-144 هیوندای کره  - ریال
GPPS-15NFI ال جی کره - ریال
GPPS-25SP ال جی کره - ریال
GPPS -5250 فرموسا تایوان - ریال
GPPS-861N تایتا تایوان - ریال
GPPS-861B تایتا تایوان - ریال
GPPS-8 تایتا تایوان - ریال
GPPS-8K تایتا تایوان - ریال
     پلی استارن مقاوم (HIPS)
HIPS-7240 موجود پتروشیمی تبریز 60,500 ریال
HIPS-724 هیوندای کره  - ریال
HIPS-1360 سامسونگ کره - ریال
HIPS-60HR ال جی کره - ریال
HIPS-616 تایتا تایوان - ریال
HIPS-666 تایتا تایوان - ریال
HIPS-9450 فرموسا تایوان - ریال
    پلی استایرن انبساطی (EPS)
EPS-321T تایتا تایوان - ریال
EPS-FMS -H لویال چین - ریال
EPS-FSA -H لویال چین - ریال
EPS-ZKF-301 زینگدا چین - ریال
EPS-ZKF-302 زینگدا چین - ریال
EPS-SE-2000 شینهو کره - ریال
EPS-SE-2500 شینهو کره - ریال
EPS-SF-200 سامسونگ کره - ریال
EPS-SF-300 سامسونگ کره - ریال
EPS-R120 ال جی کره - ریال
EPS-R160 ال جی کره - ریال
EPS-SEPS N12 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-SEPS N16 کومهو کره جنوبی - ریال
EPS-F-251 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-F-351 هیوندای ای پی کره جنوبی - ریال
EPS-200F یوروسل ترکیه - ریال
EPS-200FL یوروسل ترکیه - ریال
EPS-F103 B چانگل بابل چین - ریال
EPS-F104 چانگل بابل چین - ریال
EPS-200 موجود پتروشیمی تبریز 67,000 ریال
EPS-300 موجود پتروشیمی تبریز 66,800 ریال
EPS-400 موجود پتروشیمی تبریز 66,000 ریال
EPS-500 پتروشیمی تبریز - ریال
      استایرن اکریلونیتریل(SAN)
SAN 310 کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 335T کومهو کره جنوبی - ریال
SAN 82 TR ال جی کره جنوبی  - ریال
SAN 80HF ال جی کره جنوبی  - ریال
SAN PN127 N چی می تایوان - ریال
      اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS-SD-0150 موجود پتروشیمی تبریز 93,000 ریال
ABS-N 50  موجود پتروشیمی قائد بصیر 92,000 ریال
ABS-N 40  پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-10415 موجود پتروشیمی قائد بصیر ریال
ABS-50-10720 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-50-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10733 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-70-10417 موجود پتروشیمی قائد بصیر 94,000 ریال
ABS-H2938 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-H2938-90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-GH500 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-75-10417 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
ABS-775-10715 کومهو کره جنوبی - ریال
ABS-SD-0150 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760 سامسونگ کره - ریال
ABS-HG0760-92651 سامسونگ کره - ریال
ABS-HI 121 HA ال جی کره - ریال
ABS-RS650-04631 ال جی کره - ریال
ABS-RS650-0416 ال جی کره - ریال
ABS-XR401 ال جی کره - ریال

    پلی متیل متاکریلات -اکریلیک (PMMA)
PMMA-VH-001 موجود کره 115,000 ریال
PMMA-IH830 کره - ریال
PMMA-V020 کره - ریال
PMMA-CM-205 موجود تایوان 114,500 ریال
PMMA-CM-207 تایوان - ریال
PMMA-CM-211 تایوان - ریال
     پلی آمید (PA)
  PA6-KN136CR  کره (KEPA) - ریال
  PA6-KN136  کره (KOPA) - ریال
  PA6-U160ER  کره (KOPLA) - ریال
  PA6-U166ER  کره (KOPLA) - ریال
PA6-F223 ِDSM  - ریال
  PA6-NB40  ترکیه (EUROTEC) - ریال
  PA6-NA40  ترکیه (EUROTEC) - ریال
PA6-B70L بادا آلمان - ریال
PA66-A70S بادا آلمان - ریال
PA66-A70L بادا آلمان - ریال
     پلی استال(POM)
POM-K300 موجود  کره 70,000 ریال
POM-M90 یونتیانهوا چین - ریال
POM-MC90  بلواستارچین - ریال
POM-FM090 موجود فرموسا تایوان ریال
POM-N109LD موجود ال جی کره 75,000 ریال
    اتیل وینیل استات (EVA)
EVA-1316 هانوا کره جنوبی - ریال
EVA-7350 فرموسا تایوان - ریال
EVA-VA800 پتروشیمی هنام - ریال
EVA-VA910 پتروشیمی هنام - ریال
EVA-VS430 موجود پتروشیمی هنام - ریال
EVA-ES-002 ال جی کره جنوبی  - ریال
EVA-1328 هانوا کره جنوبی - ریال
     پلی کربنات (PC)
PC-110 چی می تایوان - ریال
PC-110 U چی می تایوان - ریال
PC-1100 پتروشیمی هنام - ریال
PC-1100 U موجود پتروشیمی هنام 103,000 ریال
PC-SC1100 سامسونگ کره - ریال
PC-SC1100 U سامسونگ کره - ریال
PC-3025 U سامیانگ کره - ریال
PC-AL2405 بایر آلمان - ریال
PC-AL2447 بایر آلمان - ریال
PGPC 0712 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 1215 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 15 پتروشیمی خوزستان - ریال
PGPC 22 پتروشیمی خوزستان - ریال
PC/ABS-GA265 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
PC/ABS-GA265-C90913 پتروشیمی قائد بصیر - ریال
     پلی اولفین الاستومر(POE)
LC-565 ال جی کره - ریال
LC-670 ال جی کره - ریال

آخرین جستجو ها

لژیون همسفر نسیم Kathleen's info Wayne's info انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مهندسی کشاورزی - باغبانی www.baghbani.ir گروه درسی ادبیات فارسی متوسطه اول استان کردستان اموزش پزشکی arpeodroptab BTS JIN IRANIAN FC حس بی حس